INFORMACJA NT. WYBORU PARTNERA

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. i Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, ogłoszonego dnia 29.08.2018 r. na stronie internetowej Gminy Miedźno w terminie złożona została jedna oferta:

1) Project Hub sp. z o. o z Poznania ul. Trzcianecka 3e, 60 – 434 Poznań

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu.
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

LP

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

1

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

4

4

2

Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu.

4

4

3

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

2

2

 4

Łączna liczba punktów

10

10

W wyniku oceny złożonej oferty wybrano ofertę następującego podmiotu:

1) Project Hub sp. z o. o z Poznania ul. Trzcianecka 3e, 60 – 434 Poznań

 

Miedźno, 20.09.2018 r.

Do góry