Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 23 listopada 2017 r. do 05 grudnia 2017 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały został opublikowany 17 listopada 2017 roku w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,

2) Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 17 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić dniach o od 23 listopada 2017 r. do 05 grudnia 2017 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego bez zmian.

(-) Grażyna Borycka

Główny Księgowy

Do góry