Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

            Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 10 stycznia 2018 r. do 20 stycznia 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Projekt uchwały został opublikowany 4 stycznia 2018 roku w:

 

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”;
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Zarządzenie i projekt uchwały zostały także wywieszone 4 stycznia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu uchwały mogły to czynić w dniach od 10 stycznia 2018 r. do 20 stycznia 2018 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym, Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

   


Wójt Gminy Miedźno

  (-) Piotr Derejczyk

 

 

 

Miedźno, dnia 22.01.2018 r.

Do góry