Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wycieczka okolice Wisły”. W dniu 29 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Miedźno wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet XXI w., ul. Sportowa 33, 42-122 Ostrowy nad Okszą. Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno (pok. 11)Do góry