Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

I. Wymagania obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

2) 3-letni staż w pomocy społecznej;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

6) odporność na stres;

7)nieposzlakowana opinia;

8) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw:

a) o pomocy społecznej,

b) o finansach publicznych,

c) o pracownikach samorządowych

d) o kodeksie postępowania administracyjnego,

e) o ochronie danych osobowych,

f) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

h) o świadczeniach rodzinnych;

i) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

j) o Karcie Dużej Rodziny;

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność kierowania zespołem pracowników;

2) umiejętność skutecznego komunikowania się;

3) umiejętność dobrej organizacji pracy;

4) znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi;

5) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność.

6) wysoka kultura osobista.

III. Opis stanowiska- zakres wykonywanych zadań:

1) Kierowanie pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki;

3) Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;

4) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny oraz kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników jednostki oraz ich pracy w terenie;

5) Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych jednostki;

6) Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną, na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie;

7) Składanie Radzie Gminy w Miedźnie rocznych sprawozdań z działalności jednostki i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

8) Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym.

IV. Informacje dodatkowe:

1) gotowość do podjęcia pracy od 1 października 2017 r.

2) pełny etat;

3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 3500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego)+dodatek funkcyjny zależny od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;

4) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

5) praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekwestionariusz osobowy;

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, skorzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy;

9) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w latach 2017 - 2020.

VI. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert: 

1) Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiug(at)miedzno(dot)pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSEKAP (www.sekap.pl) lub Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie" do 25 sierpnia 2017 r. 

2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Miedźno po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz szczegółach procedury konkursowej;

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno, stronie internetowej www.miedzno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Gminy Miedźno.

 

Miedźno, 11 sierpnia 2017 r.

Do góry