WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej należy składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

         Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 528,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku tj. za miesiąc sierpień 2018 r.

         Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia/słuchacza) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

         Wnioski oraz wszelkie informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25, tel.: 34 311 40 00.

Do góry