WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 108/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin składania ofert upływa dnia 22 grudnia 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

 

Do góry