Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 126/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Wzór oferty określono  w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Do góry