Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe : administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń:

a) o samorządzie gminnym, 

b) o pracownikach samorządowych, 

c) o dostępie do informacji publicznej,

d) o ochronie danych osobowych,

e) Kodeks postępowania administracyjnego, 

f) Instrukcja kancelaryjna,

g) prawo zamówień publicznych,

h)o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

i) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) znajomość przepisów prawa dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z UE;

3) umiejętność przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;

4) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office;

5) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowywanie i opracowywanie wniosków i projektów na inwestycje finansowanie z funduszy zewnętrznych oraz ich koordynowanie;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od dnia złożenia wniosku do rozliczenia zadania;

3) pozyskiwanie informacji o konkursach i funduszach pomocowych na inwestycje z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

4) monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe;

5) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

6) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy w celu maksymalnego wykorzystania przez gminę pozabudżetowych środków finansowych;

7) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych;

8) przeprowadzanie konkursów i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

9) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

10) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2200 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego);

3) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na II piętrze budynku (bez windy).

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższe niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, opisaną danymi kontaktowymi nadawcy z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów” do dnia 26 czerwca 2017 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

 

Miedźno, dnia 12 czerwca 2017 r.

Do góry