Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

CELI ZNACZENIE BADANIA

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych.

Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług

turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami, jak również o przyczynach nie uczestniczenia w podróżach.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane w opracowaniach i analizach statystycznych w dziedzinie turystyki, rachunków

narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski, charakterystykę wyjazdu (m.in. główny cel, czas trwania i formę wyjazdu, liczbę noclegów, rodzaj zakwaterowania, środek transportu) oraz pytania o wydatki związane z wyjazdami (na noclegi, wyżywienie, transport, zakupy towarów, usługi kulturalno-rekreacyjne, bilety wstępu itp.).

METODA POZYSKANIA INFORMACJI

Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem z użyciem formularza papierowego.

REALIZACJA BADANIA

Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Do góry