ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na 2018 rok.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

- korzystają w pełni z praw publicznych.


Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

- ocena i opiniowanie ofert,

- proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.


Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 15.12.2017 r. do godz. 1300.


(-) Piotr Derejczyk

Wójt

Miedźno, 7 grudnia 2017 r.


Do góry