Archiwalne ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Konsultacje Projektu Uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Czytaj więcej Konsultacje Projektu Uchwały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 1 z 63.