Archiwalne ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Konsultacje społeczne w sprawie: Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 26 lipca 2019 r.

  Na podstawie art. 5 a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr 111/XVIII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu...

  Czytaj więcej Konsultacje społeczne w sprawie: Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Strona 1 z 64.