Archiwalne ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Borowej

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.03.2016 r. do 25.03.2016 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Borowej.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Borowej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.03.2016 r. do 25.03.2016 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy...

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno, wraz z...

  Czytaj więcej Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno

Strona 2 z 55.