Nowe dodatki do paliw grzewczych. Wzory wniosków

W dniu 20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967).

1. Zgodnie z ww. ustawą gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o dodatek jeżeli głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  - kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  - kocioł olejowy.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie lub wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi:

  - 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  - 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  - 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

2. Ponadto o wypłatę rekompensaty mogą się ubiegać podmioty niebędące gospodarstwami domowymi, wymienione w art art. 4 ust.1 pkt. 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności.

Chodzi w szczególności o:

  - podmioty udzielające wsparcia opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
- noclegownie i ogrzewalnie;
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- podmioty systemu oświaty;
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- podmioty prowadzące działalność kulturalną;
- podmioty prowadzące działalność archiwalną;
- ochotnicze straże pożarne;
- placówki zapewniające całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
- rodzinne domy pomocy;
- centra integracji społecznej;
- kluby integracji społecznej;
- warsztaty terapii zajęciowej;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie socjalne.

W takich przypadkach rekompensata obejmuje węgiel kamienny, brykiet lub pellet, pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG albo olej opałowy.

Podobnie jak przy gospodarstwach domowych główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wniosek o wypłatę dodatku dla tych podmiotów składa się także w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku znajduje się poniżej artykułu.

Uwaga! Ustawa nie dotyczy gospodarstw domowych i ww. podmiotów, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny.


fot. Pixabay

Do góry