Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Urząd Gminy Miedźno informuje, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

- składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku;
- wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł;
- składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek;
- dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576);
- przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego;
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy;
- informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
- prosimy o podawanie we wnioskach adresu e-mail, na który zostanie przekazana informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu e-mail, informację będzie można odebrać osobiście w terminie ustalonym z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku.

W załączniku wzór wniosku do pobrania. Wypełnione formularze prosimy dostarczać na biuro podawcze Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

fot. Pixabay

Do góry