Pozostało półtora miesiąca na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Termin mija 30 czerwca br. Przekazanie informacji jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich budynków.

CEEB jest rejestrem, gdzie gromadzone będą dane o źródłach ogrzewania budynków w naszym kraju. Zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych. Do CEEB należy zgłosić każdego rodzaju źródła ciepła: kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową czy kominek. Dotyczy to także pomp ciepła, sieci ciepłowniczej, solarów, jak również ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Złożenie deklaracji jest obligatoryjne! Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. W przypadku już istniejących obiektów (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021
roku) jest na to czas do 30 czerwca br., a w nowych budynkach (dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku) - tylko 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- elektronicznie przez stronę https://ceeb.gov.pl

– wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,

-w wersji papierowej – składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Miedźno lub wysyłając tradycyjną pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Miedźno, ulica Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

Do tej pory deklarację złożono tylko z 25 proc. nieruchomości w naszej gminie. Przypominamy, iż niezłożenie deklaracji w określonym czasie, czyli do 30 czerwca br., może skutkować grzywną. Tym bardziej prosimy mieszkańców Gminy Miedźno o pilne dopełnienie tej powinności!

Do góry