Rozpoczynają się zebrania wiejskie. Zadecydują o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

W sołectwach naszej gminy rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zadecydują o podziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok i realizacji wyznaczonych w uchwałach zebrań zadań. W przyszłym roku do dyspozycji wszystkich dziesięciu sołectw naszego samorządu przeznaczone zostało ponad 353 tysiące złotych

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołectwa mogą realizować wspólne zadania z Funduszu Sołeckiego. Można więc przeznaczyć środki na zadanie w sąsiedniej miejscowości, jak np. wspólny projekt chodnika, doposażenie remizy OSP, oświetlenia, pikniki, itd.

Wniosek, który sołtys składa do Wójta Gminy Miedźno, uchwala zebranie wiejskie, czyli wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy sołectwa. Z inicjatywą zadań mogą wystąpić: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Realizacja zadań rozpocznie się w przyszłym roku, po przyjęciu przez Radę Gminy Miedźno budżetu na 2022 rok. W załączonej grafice prezentujemy informacje o terminach zebrań w poszczególnych sołectwach oraz wysokości przypadających środków.

Do góry