Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej

Gmina Miedźno ogłosiła 14 października drugi przetarg na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej”.

Wykonanie tego przedsięwzięcia jest elementem większego projektu unijnego, który nasza gmina realizuje w partnerstwie z Gminą Przystajń. Zadanie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń” uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość sięga 2 346 378,93 zł. Stanowi to 85 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.

W projekcie ujęte zostały do realizacji trzy zadania. Na terenie naszej gminy to właśnie termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej, a u partnera projektu remontem zostały objęte dwa budynki remiz w miejscowościach Podłęże Szlacheckie oraz Ługi-Radły. 

W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej zakres założonych prac obejmuje docieplenie przegród, wymianę stolarki, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wymianę źródeł ciepła na kotły opalane biomasą. Zostanie zamontowane także energooszczędne oświetlenie oraz instalacja
fotowoltaiczna.

Ponad wskazany wyżej zakres robót Gmina Miedźno planuje z własnych środków wykonać dodatkowe prace budowlane jak remont schodów, malowanie pomieszczeń, wykonanie rozdzielnic oraz oświetlenia awaryjnego.

W stosunku do pierwotnego projektu, w drugim przetargu specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dodatkowo montaż automatycznych rolet zewnętrznych. O ten element wnioskowała dyrektor placówki. Wójt Gminy Miedźno przychylił się do tej rekomendacji. Jest ona zasadna, zwłaszcza z uwagi na fakt, że proces edukacji w szkołach coraz mocniej zmierza w kierunku wykorzystania urządzeń multimedialnych, co w przypadku możliwego zaciemnienia pomieszczeń znacznie podniesie komfort prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Okres realizacji projektu: od 2 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Do góry