Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Piotra Derejczyka

20 czerwca br. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Miedźno, podczas której wójt Piotr Derejczyk otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Gminy Miedźno, po debacie nad raportem o stanie gminy, udzieliła wójtowi Piotrowi Derejczykowi wotum zaufania oraz absolutorium. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Miedźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

O sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego pozytywną opinię wydała także wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Przygotowany przez wójta Piotra Derejczyka „Raport o stanie Gminy Miedźno" stanowi podsumowanie rocznej działalności naszego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Jest to znakomite kompendium wiedzy przedstawiające dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek, dane statystyczne z różnych obszarów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy oraz prezentuje stan podejmowanych inicjatyw i postęp realizowanych inwestycji.

Budżet Gminy Miedźno na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr 167/XX/2020 przez Radę Gminy Miedźno w dniu 15 grudnia 2020 roku. Pierwotnie zakładał on dochody w wysokości 47.302.177,65 zł, wydatki w wysokości 54.151.274,13 zł oraz deficyt w wysokości 6.849.096,48 zł.

W trakcie roku 2021 budżet został zmieniony 29 razy. Sześciokrotnie w zakresie zastrzeżonym do kompetencji rady gminy oraz 23 razy w zakresie zastrzeżonym do kompetencji wójta. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu zamknął się dochodami w wysokości 52.805.599,25 zł oraz
wydatkami w wysokości 62.457.589,17 zł.

Rzeczywiste wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło w przypadku dochodów 51.127.479,07 zł, a wydatków - 43.478.236,30 zł.

W trakcie roku spłacono zobowiązania na łączną kwotę w wysokości 784.781,52 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy Miedźno wyniosło jedynie 4.566.415,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 7.649.242,77 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w wysokości 96,82 proc. wynikało głownie z niezrealizowania w pełni planu dochodów majątkowych. Wiązało się to z przedłużającymi się, z powodów niezależnych od gminy, procedurami rozliczeń zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków budżetu w wysokości 69,61 proc. wynikało głównie z przesunięć terminów zakończenia realizowanych inwestycji i związanych z nimi przesunięciami terminów płatności.

W roku 2021 Gmina Miedźno realizowała znaczące zadania inwestycyjne. Suma wydatków przeznaczonych na zwiększenie majątku publicznego wyniosła 8.830.871,90 zł. Ich zdecydowaną większość stanowiły wydatki związane z infrastrukturą drogową, na którą poniesiono 6.542.202,86 zł, czyli blisko 74 proc. wszystkich wydatków.

Najważniejsze zadania drogowe w 2021 roku to:
- przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie - 240.830,47 zł,
- przebudowa ulicy Łokietka w Miedźnie - 186.726,86 zł,
- budowa ulicy Słonecznej w Ostrowach nad Okszą - 317.962,73 zł,
- budowa części zachodniej ulicy Topolowej w Ostrowach nad Okszą - 159.033,35 zł,
- przebudowa ulicy Zakładowej w Ostrowach nad Okszą - 292.762,07 zł,
- przebudowa ulic Brzozowej, Cichej, Bór, Leśnej w Ostrowach nad Okszą - 1.376.379,28 zł,
- przebudowa ulic Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej, Polnej w Miedźnie - 3.910.403,82 zł,
- przebudowa ulicy Wąskiej w Ostrowach nad Okszą - 10.885,50 zł.

Drugim istotnym obszarem inwestycyjnym były budynki komunalne. Na ich przebudowę wydano 1.477.610,94 zł (blisko 17 proc.). To głównie przebudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej oraz przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej w Izbiskach.

Pozostałe wydatki inwestycyjne ponoszone bezpośrednio przez jednostki organizacyjne Gminy Miedźno dotyczyły głównie:

- drobnych zakupów (np. sprzęt informatyczny, elementy placu zabaw), na które przeznaczono 174.129,04 zł (1,97 proc.),
- przygotowania i realizacji projektów budowlanych (przebudowy budynków publicznych oraz dróg gminnych), na które przeznaczono 308.124,28 zł (ok. 3,49 proc.),
- jak również prac przygotowawczych (np. zakup map geodezyjnych, aktualizacje kosztorysów, wykonanie drobnych prac pozwalających na utrzymanie ważności posiadanych pozwoleń na budowę itp.), na które wydano 113.148,28 zł (ok. 1,28 proc.).

Całość dopełniają dotacje udzielone podmiotom zewnętrznym w łącznej kwocie 262.875,28 zł (2,98 proc.):

- dla OSP Mokra na termomodernizację remizy - 144.919,44 zł, dla Parafii pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej na remont zabytkowego kościoła w Mokrej - 50.000,00 zł,
- dla OSP Kołaczkowice na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do strażnicy, wymianę pieca CO oraz przebudowę wejścia - 29.380,00 zł
- dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku na zakup samochodu pożarniczego
- 20.000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku na zakup samochodu - 9.575,84 zł,
- bezpośrednio dla Mieszkańców Gminy Miedźno na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 9.000,00 zł.

Do góry