Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2022 r.

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1343 ze zm.)

  1. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1343 ze zm.): bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, gminne przewozy autobusowe pasażerskie,

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej na terenie Gminy Miedźno, dla której Gmina Miedźno jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Liczba kilometrów rocznie: ponad 50 000 ale w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 1343 ze zm.): 4.12.2023 r.

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia od 1.01.2024r.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 24 miesiące

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

- Biuletyn Informacji Publicznej https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Miedźno

- strona internetowa organizatora – Gminy Miedźno (http://www.miedzno.pl/ )Do góry