Nowe godziny otwarcia GPSZOK

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedźnie czynny będzie we wtorki w godzinach 09.00 – 18.00.

W związku z zaostrzeniem norm dotyczących segregacji, przed oddaniem odpadów należy skontaktować się z pracownikiem urzędu gminy:

tel. 34 310 69 71

obrazek przedstawia baner na którym opisana jest sytuacja w jakiej moąna wykorzysztać styropian

Gminy, utrzymanie czystości i porządku

Art. 3 pkt 9)

udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

A) PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY, ZAWIERAJĄCE FIRMĘ, OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES ALBO IMIĘ, NAZWISKO I ADRES PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach: Miejscowość: Korzonek, Ulica: Korzonek 98, Kod pocztowy: 24-274

- PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.: Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274

- REMONDIS sp. z o.o.: Miejscowość: Warszawa, Ulica: Zawodzie 18, Kod pocztowy: 02-981

- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH: Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Bór 169, Kod pocztowy: 42-202

- STRACH I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Bór 169, Kod pocztowy: 42-202

- EKO-SYSTEM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274

- FCC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Miejscowość: Zabrze, Ulica: ul. Lecha 10, Kod pocztowy: 41-800

- Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor: Miejscowość: Wancerzów, Ulica: Sadowa  10, Kod pocztowy: 42-244

- PBI SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR BEŁTOWSKI, TOMASZ RYŚ: Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Aleja Pokoju 48, Kod pocztowy: 42-200

B) MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Miejscowość: Sobuczyna, Ulica: Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263 - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

- Instalacja MBP PZOM Strach Sp. z o.o. Sp.k. Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274 - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

- Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów Dobra Energia: Miejscowość: Jędrzejów, Ulica: Głowackiego 87, Kod pocztowy: 28-300 – zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Miejscowość: Zawiercie, Ulica: Podmiejska 53, Kod pocztowy: 42-400

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie: Miejscowość: Sobuczyna, Ulica: Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263 - zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim: Miejscowość: Lipie Śląskie, Ulica: Cegielniana 22, Kod pocztowy: 42-700 - zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

C) OSIĄGNIĘTYM PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYM POZIOMIE PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU, POZIOMIE SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZWANYM DALEJ „POZIOMEM SKŁADOWANIA”, ORAZ POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

- Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia -
19,26 %

- poziom składowania 2020 - 16,84 %

- poziom składowania 2021 - 12,97 %

- Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 9,66 %

D) PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZAWIERAJĄCE:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzony jest przez Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. Odpady bezpośrednio od mieszkańca przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Miedźno – Zbigniew Lis.

Za transport i zagospodarowanie tych odpadów odpowiedzialna jest firma Remondis
Sp. z o. o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12.

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Gmina Miedźno prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych pod adresem ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120, na którym we wtorki od 10:00 do 16:00 przyjmowane są następujące odpady:

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz

bioodpady;

2) odpady niebezpieczne;

3) przeterminowane leki i chemikalia;

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowych;

8) zużyte opony;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

E) ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 1893, Z 2021 R. POZ. 2151 ORAZ Z 2022 R. POZ. 974), ZAWIERAJĄCE:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa    tel. 34/374 03 19, 34/374 03 20

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny mieszkańcy mogą dostarczać własnym staraniem na PSZOK, ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno we wtorki od 10:00 do 16:00.

F) ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE;

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

Dodatkowe informacje

Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25 m 3,
42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128

Koszt odbioru odpadów ponosi mieszkaniec. Podmiot odbiera odpady w proponowanym przez mieszkańca miejscu.

KON-WIT

ul. Częstochowska 7A,

42-350 Koziegłowy

opony od maszyn rolniczych

696 023 333

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

opony od maszyn rolniczych

667 955 563

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

obrazek przedstawia trzy kosze na śmieci, czerwony, zielony, niebieski

 

Informujemy, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do samodzielnego zakupu worków na odpady segregowane. Worki, które należy zakupić będą dostępne
w miejscowych sklepach i powinny spełniać następujące normy:

1. Pojemność 120 litrów i kolor żółty dla odpadów z metali i tworzyw sztucznych

2. Pojemność 120 litrów i kolor niebieski dla odpadów z papieru

 

Zgodnie z art. 10.2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach- kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

KOLOR POJEMNIKA/ WORKA

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

ZIELONY POJEMNIK- SZKŁO

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek;

ŻÓŁTY WOREK- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, kartonów po mleku i napojach;

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, butelek i pojemników z zawartością, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tekstyliów i obuwia, plastikowych zabawek;

NIEBIESKI WOREK- PAPIER

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach;

BRĄZOWY KOSZ- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia;

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

KOSZ NA POPIÓŁ

zimny popiół z palenisk;

odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów biodegradowalnych;

CZARNY POJEMNIK- ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 23.06.2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji do pobrania.

Oświadczenie dla składających deklarację zmieniające ilość osób zamieszkujących daną posesję oraz dla osób przebywających sezonowo na terenie Gminy Miedźno.

Prosimy Państwa o składanie oświadczeń i zawarciu w nich prawdziwych danych osobowych. W innym przypadku, czyli za składanie fałszywych danych, grozi odpowiedzialność karna.

Więcej informacji w załączniku.