Regulamin Hali Sportowej w Ostrowach nad Okszą

§1

1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Hala sportowa jest czynna:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:00,
 • sobota - w godz. 9:00-17:00,
 • niedziela- zawody, turnieje oraz imprezy sportowe i kulturalne, 6 godzin

w czasie uzgodnionym z opiekunem hali. o w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

4. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół z terenu Gminy Miedźno.

O zagospodarowaniu hali w tym czasie decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą.

5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym zwanym dalszej części regulaminu najemcą. O korzystaniu z hali decyduje opiekun hali sportowej zwany w dalszej części regulaminu wynajmującym.

§2

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźno

2. Opłaty pobierane są za godziny zegarowe.

3. W godzinach od 16:00- 22:00 bezpłatnie z hali sportowej mogą korzystać:

 • zorganizowane grupy młodzieżowe szkół i młodzieżowe sekcje klubów sportowych z terenu Gminy Miedźno- w sumie 10 godzin w tygodniu, których trenerzy lub działacze nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • kluby sportowe Naprzód Ostrowy i Grom Miedźno po 2 godziny w tygodniu.
 • radni i pracownicy samorządowi urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w ramach przygotowań do turniejów i zawodów samorządowych max. 2 godziny w tygodniu.
 • turnieje i zawody organizowane przez Wójta Gminy Miedźno z środków budżetu gminy.

§3

Z hali sportowej mogą korzystać:

 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 • kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby, które biorą udział w organizowanych imprezach, zawodach i turniejach sportowych.

§4

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego z białą podeszwą.

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

 • punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
 • utrzymania czystości w obiekcie,
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe na terenie hali w trakcie zajęć sportowych.

6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni sąprowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Wynajmujący halę sportową nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub hali sportowej.

§5

Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 • napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:

 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • wchodzić na płytę bez zezwolenia,
 • wprowadzać na teren hali zwierząt,
 • spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu

§6

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.

4. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność

5. Skargi i wnioski przyjmuje opiekun hali sportowej.

§7

W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 20 lipca - szkoły i pozostali do 20 października każdego roku, opiekunowi hali sportowej.

Grupy nie zgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.

Wynajmu dokonuje się u opiekuna hali w miejscu w godzinach funkcjonowania hali sportowej. Kontakt nr. tel. kom. 604474871

W podaniu należy zaznaczyć:

 • imię i nazwisko podpisującego umowę,
 • pełną nazwę wynajmującego i jego adres,
 • osobę odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali i numer telefonu kontaktowego,
 • szczegółowe terminy wynajmu,
 • sposób rozliczania w przypadku opłat za wynajem pomieszczeń hali.

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawne a w szczególności art. 51 ; 52 ;143 ;145 Kodeksu Wykroczeń.

Załączniki

 • Zarzadzenie Nr 11-2011.pdf Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Ostrowach nad Okszą
 • Zarzadzenie Nr 21-2012.pdf Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające regulamin korzystania z hali sportowej w Ostrowach nad Okszą