REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W MIEDŹNIE

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Miedźno mająca siedzibę przy ul. Ułańskiej 25 w Miedźnie. W celu lepszego wykorzystania boisk powołuje się opiekunów boisk, którymi są: Dyrektor Gimnazjum im. ŚJK w Miedźnie oraz animator sportu. 

2. Boiska czynne są w następujących terminach: 

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu Gminy Miedźno w czasie trwania roku szkolnego poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00 

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych według zamieszczonej niżej tabeli

Lp.

Miesiąc

Dzień tygodnia

Godziny

1

marzec, październik, listopad

poniedziałek - piątek

15.00 - 20.00

sobota

10.00 - 20.00

niedziela i święta

15.00 - 19.00

2

kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień

poniedziałek - piątek

15.00 - 21.00

sobota

10.00 - 21.00

niedziela i święta

15.00 - 19.00

3

lipiec, sierpień

poniedziałek - piątek

10.00 - 22.00

sobota

10.00 - 22.00

niedziela i święta

15.00 - 19.00

c) po uzgodnieniu z animatorem sportu, boiska mogą być czynne w innych godzinach niż wymienione w tabeli, lecz w przedziale od 8.00 do 22.00.

3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2a koordynuje Dyrektor Gimnazjum w Miedźnie.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje animator sportu.

5. Obiekt dostępny jest dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych z terenu Gminy Miedźno jak: organizacji szkolnych, pozaszkolnych, zespołów i klubów sportowych.

6. Kluby sportowe z terenu Gminy Miedźno mogą korzystać z boisk max. 4 godziny tygodniowo.

7. Dzieci do lat 7, korzystające z boisk indywidualnie muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.

8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu nie wcześniej jednak niż z tygodniowym wyprzedzeniem.

11. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu na zasadzie wypełnienia odpowiedniego formularza. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać w stanie nienaruszonym. Za powstałe usterki, lub zniszczenie sprzętu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.

12. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za powstałe usterki, lub zniszczenie mienia obiektu korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia.

13. Teren objęty jest ciągłym nadzorem.

14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 15.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,

b) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,

f) przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej,

k) wprowadzania zwierząt,

l) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,

m) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) legitymować osoby korzystające z obiektu,

b) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

c) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

d) nakazać opuszczenie terenu boisk,

e) zakazać dalszych wstępów na kompleks,

f) wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub części,

g) odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu,

h) nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym.

17. W porze wieczornej, gdy korzystanie z boisk wymaga oświetlenia to:

a) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających wynosi, co najmniej 10 osób,

b) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających wynosi minimum 8 osób.

18. W przypadku złych warunków atmosferycznych a w szczególności, gdy:

a) temperatura powietrza utrzymuje się poniżej -20 C,

b) występują intensywne opady deszczu lub śniegu,

c) wieje silny wiatr

opiekun obiektu, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz zasady użytkowania nawierzchni boisk ma obowiązek zabronić korzystania z boisk.

19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, w szczególności do uwag animatora sportu.

20. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywanie będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

21. Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2012r.


Wójt
(-) Andrzej Szczypiór