Menu Zamknij

Przebudowa drogi gminnej nr 656014S w miejscowości Kołaczkowice Duże

OLS Sp. z o.o. Sp.k. z Lublińca zajmie się przebudową drogi gminnej nr
656014S w miejscowości Kołaczkowice Duże. Przedsiębiorstwo złożyło
najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 8.371.606,68 zł. Tym samym
zmodernizowany będzie odcinek na długości 2940 metrów, od drogi
wojewódzkiej nr 491 do końca drogi gminnej nr 656014S.

Zgodnie z rozstrzygniętym 12 czerwca 2024 roku przetargiem przedmiot
zamówienia obejmuje kompleksowo zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
drogi, czyli od etapu wykonania wielobranżowego projektu budowlanego,
uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz
innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia, uzyskania opinii,
warunków technicznych, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót,
kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji
zamierzenia, a następnie samą realizację robót budowlanych zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.

Na sfinansowanie zadania Gmina Miedźno pozyskała w październiku 2023
roku 7.950.000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz
Polski Ład.

Prace zakładają ujednolicenie szerokości pasów drogowych do szerokości 5
metrów. Ponadto w obszarach zabudowy powstaną ciągi piesze z kostki
betonowej o szerokości 2 metrów i z tegoż samego materiału utwardzone
zostaną zjazdy na posesje. Uporządkowane i utwardzone będą także
pobocza, a dzięki budowie kanalizacji deszczowej oraz rowów
odwadniających nastąpi wyraźna poprawa gospodarki gruntowo-wodnej.

Zadanie to jest kolejnym przedsięwzięciem drogowym realizowanym na
terenie Gminy Miedźno. W tej chwili podpisane są umowy na wykonanie
następujących inwestycji:

-Rozbudowa DG 656047S – ul. Sportowa w Ostrowach nad Okszą w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Inwestycję realizuje Hucz Sp. z o.o. Sp.k. z
Boronowa za kwotę 2.060.290,10 zł.

-Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej,
ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej
w miejscowości Borowa w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycję
realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z
Lublińca za kwotę 8.289.906,13 zł.

-Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem w
Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych i Wapienniku. Inwestycję
realizuje P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa za kwotę
13.774.034,77 zł.

Skip to content