Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 19 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia2022 r publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia celów publicznych z zakresu sportu, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miedźno.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 34/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej:  ug@miedzno.pl .

Uwagi, które wpłyną po dniu 29 kwietnia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry