Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych  wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 23/2023 z dnia 22 marca 2023 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 7 kwietnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Do góry