Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 - 2030 dla Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 – 2030 dla Gminy Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 75/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 2 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry