Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 25 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 44/2022 z dnia 20 maja 2022 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej:  ug@miedzno.pl .

Uwagi, które wpłyną po dniu 6 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry