Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Borowej, stanowiącej własność Gminy Miedźno przeznaczonej do sprzedaży:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości (obręb, nr działki, nr KW)

Pow. [m2]

 

Przeznaczenie w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Położenie i opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

1

2

3

4

5

6

1

Borowa,

240604_2.0001.797 CZ2C/00019873/5

1840

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno zatwierdzonym uchwałą

143/XIX/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 17.04.2007 r. obszar ten posiada oznaczenie RP/LS dla którego ustalono następujące przeznaczenie: grunty rolne wskazane do zalesienia, przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia turystyczne i urządzenia infrastruktury technicznej, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

Nieruchomość położona w Borowej, przy drodze polnej ok. 300 m na południowy-zachód od cmentarza, niezabudowana, użytkowana rolniczo zgodnie z danymi ewidencji gruntów oznaczona sklasyfikowana jako RV i RVI, w dzierżawie do 28.02.2023 r.

5 490,00 zł + 23% VAT

 (Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23

 %)

2

Borowa,

240604_2.0001.849 CZ2C/00019873/5

7950

Nieruchomość położona w Borowej, przy ulicy Głównej - droga powiatowa Miedźno-Władysławów, niezabudowana, użytkowana rolniczo zgodnie z danymi ewidencji gruntów oznaczona sklasyfikowana jako RV i RVI, w dzierżawie do 28.02.2023 r.

22 194,00 zł + 23% VAT

 (Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23

 %)

1. Zgodnie ze stanem prawnym zawartym w księdze wieczystej KW CZ2C/00019873/5 nieruchomość jest wolna od długów i zobowiązań.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 /sala sesyjna/ Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska  25, 42-120 Miedźno.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 292,00 zł, w przypadku działki 797 i 1280,00 zł w przypadku działki 849 w pieniądzu na rachunek: Urzędu Gminy Miedźno Nr 73825910142001000005500006, Bank Spółdzielczy w Kłobucku, Filia w Miedźnie ul. Słoneczna 4. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 22.09.2022 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Miedźno.

4. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz w oryginale: dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby obecnej na przetargu, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub osób upoważnionych do działania w imieniu mocodawcy w przypadku występowania pełnomocnika, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu) odpis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości przez współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

5. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie jego przeprowadzenia oraz potwierdzeniem przez potencjalnego Nabywcę faktu zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - tj. nie mniej niż 70,00 zł w przypadku działki 797 i 280 zł w przypadku działki 849.

7. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

8. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2278 z późn.zm.)

9. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości będącej przedmiotem przetargu może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

10. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do wniesienia jednorazowo wylicytowanej ceny. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od umowy a wpłacone wadium nie podlega w takim wypadku zwrotowi.

11. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje o przetargu mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, tel. 34 317-80-10, 317-80-77, fax 34 317-80-30, e-mail: ug@miedzno.pl

12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Borowa, oraz opublikowane jest na stronie Internetowej Gminy www.bip.miedzno.akcessnet.net oraz www.miedzno.pl  wraz z regulaminem przetargu.

13. Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest Wójt Gminy Miedźno z siedzibą 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25. Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art. 13 RODO, dostępna jest na stronie https://www.bip.miedzno.akcessnet.net oraz w siedzibie Urzędu.

 

Miedźno dn. 26.08.2022 r.

(-) Piotr Derejczyk

Wójt Gminy Miedźno

 

 

 

Do góry