Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej należy składać od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe od stycznia 2022 r. wzrośnie do 600,00 zł, natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 345 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku tj. za miesiąc sierpień 2021r. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia/słuchacza) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Wnioski i informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać od dnia 23.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie ul. Ułańska 25.

Tel. 34 311 40 00   

Do góry