Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 2/2023 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2023 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Do góry