Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyjazd rehabilitacyjny”. W dniu 28 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Miedźno wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy, ul. Harcerska 4, 42-100 Kłobuck. Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno (pok. 11)

Do góry