Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Miedźno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Miedźno.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Pliki generowane w programach zewnętrznych;
Pliki sporządzane „odręcznie”;
Pliki udostępniane w dalszej przeszłości lub pliki regularnie aktualizowane – pliki te, dostosowywane są podczas wprowadzania kolejnych zmian na stronach.
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Redaktorem Strony Internetowej, adres poczty elektronicznej: redakcja@miedzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343178010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektonicznaUrząd Gminy Miedźno swoją siedzibę ma w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Ułańskiej (A) oraz drugie - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (B). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (W). Budynek składa się z 4 poziomów: Poziom 0 – GOPS, oraz 3 poziomy należące do Urzędu Gminy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko poziom 0 oraz korytarz i pomieszczenia na parterze, na które można dostać się windą zewnętrzną (W). Na poziom 2 i 3 prowadzą wyłącznie schody. Osoby niepełnosprawne lub osoby starsze, po zgłoszeniu się na biurze podawczym, obsługiwane są w pokoju na parterze, do którego schodzi pracownik urzędu. Biuro podawcze znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 (wejście GOPS). Przed budynkiem oraz na parkingu znajdującym się z tyłu budynku wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby. 


Informacje uzupełniające
Nasz serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.


Certyfikat „Jednostka Bez Barier”
Certyfikat uzyskany w wyniku przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:HTML5
WCAG 2.0 (AA)
Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:
Unii Europejskiej:
Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
ONZ:Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (przy uźyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)Wygląd:Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.Pomoc w nawigacji:Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.Skróty klawiaturowe:Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
*) Certyfikat "Jednostka Bez Barier" potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu
Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniachNasz serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Skip to content