Menu Zamknij

Hala sportowa w Ostrowach nad Okszą
 (przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą)
ul. Szkolna 6
42-122 Ostrowy nad Okszą

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W OSTROWACH NAD OKSZĄ

§1
1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Hala sportowa jest czynna:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:00,
sobota - w godz. 9:00-17:00,
niedziela- zawody, turnieje oraz imprezy sportowe i kulturalne, 6 godzin

w czasie uzgodnionym z opiekunem hali. o w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
4. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół z terenu Gminy Miedźno.
O zagospodarowaniu hali w tym czasie decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą.
5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym zwanym dalszej części regulaminu najemcą. O korzystaniu z hali decyduje opiekun hali sportowej zwany w dalszej części regulaminu wynajmującym.

§2
1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźno
2. Opłaty pobierane są za godziny zegarowe.
3. W godzinach od 16:00- 22:00 bezpłatnie z hali sportowej mogą korzystać:
zorganizowane grupy młodzieżowe szkół i młodzieżowe sekcje klubów sportowych z terenu Gminy Miedźno- w sumie 10 godzin w tygodniu, których trenerzy lub działacze nie prowadzą działalności gospodarczej.
kluby sportowe Naprzód Ostrowy i Grom Miedźno po 2 godziny w tygodniu.
radni i pracownicy samorządowi urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w ramach przygotowań do turniejów i zawodów samorządowych max. 2 godziny w tygodniu.
turnieje i zawody organizowane przez Wójta Gminy Miedźno z środków budżetu gminy.


§3
Z hali sportowej mogą korzystać:
dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
zakłady pracy, instytucje, organizacje,
osoby, które biorą udział w organizowanych imprezach, zawodach i turniejach sportowych.


§4
1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego z białą podeszwą.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
utrzymania czystości w obiekcie,
zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

3. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe na terenie hali w trakcie zajęć sportowych.
6. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni sąprowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Wynajmujący halę sportową nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub hali sportowej.

§5
Zabrania się wnoszenia na halę sportową:
wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
napojów alkoholowych.

Ponadto zakazuje się:
wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
wchodzić na płytę bez zezwolenia,
wprowadzać na teren hali zwierząt,
spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu


§6
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązuje się do zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
4. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność
5. Skargi i wnioski przyjmuje opiekun hali sportowej.

§7
W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej określonych Regulaminem, zainteresowane szkoły, kluby sportowe i zorganizowane grupy pragnące dokonać rezerwacji wynajmu hali na kolejny rok, powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów, najpóźniej do 20 lipca - szkoły i pozostali do 20 października każdego roku, opiekunowi hali sportowej.
Grupy nie zgłoszone korzystać będą w terminach nie zarezerwowanych.
Wynajmu dokonuje się u opiekuna hali w miejscu w godzinach funkcjonowania hali sportowej. Kontakt nr. tel. kom. 604474871
W podaniu należy zaznaczyć:
imię i nazwisko podpisującego umowę,
pełną nazwę wynajmującego i jego adres,
osobę odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali i numer telefonu kontaktowego,
szczegółowe terminy wynajmu,
sposób rozliczania w przypadku opłat za wynajem pomieszczeń hali.§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawne a w szczególności art. 51 ; 52 ;143 ;145 Kodeksu Wykroczeń.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Ostrowach nad Okszą

Zarzadzenie Nr 11-2011.pdf

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające regulamin korzystania z hali sportowej w Ostrowach nad Okszą

Zarzadzenie Nr 21-2012.pdf

Skip to content