Menu Zamknij

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

lipiec 15, 2013
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Urząd Gminy Miedźno  informuje, że w 2012 roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Podstawa prawna
1.        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);
2.        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o systemie oświaty, Art. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1532);
3.        Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206);
4.        Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 6, poz. 33) dot. 70b ust. 8-10 ustawy o systemie oświaty;
5.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);
6.        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808);
7.        Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;
8.        Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
9.        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);
10.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr7);
11.     Rozporządzenie MENiS z 12.10.2005r. w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisję egzaminacyjną izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820);
12.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 9dz. U. Nr 82, poz. 537);
13.     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
14.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),
15.     Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.);
16.     Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1
 Wymagane dokumentyWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz pedagogiczne  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę/umowę zlecenie·         Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy
,·         Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
·         Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
·         Kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
·         Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
·         Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego,
·         Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
·         Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
·         Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.
Uwaga:Zgodnie z art. 76 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:notariusza, albo
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego: adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
organ, który wydał dokument urzędowy.
 Termin składania dokumentówWnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.   Forma przyznania dofinansowaniaDofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Źródło pochodzenia środków na dofinansowanieOd roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaniem ustawy o systemie oświaty.  W związku z art. 195 § 1 Kodeksu Pracy, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Miedźno, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Miedźno, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (§3a do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 Nowe kwoty dofinansowania od 2012 r.Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania
od 01.01.2012 r. 
do 31.08.2012 r.
od 01.09.2012 r. 
do 31.12.2012 r.
Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce 4 587 zł 4 587 zł   
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)
Nauka zawodu o okresie kształcenia 36  m-cy 7 645 zł 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 240 zł  
(za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 
254 zł 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek można złożyć  listownie na podany niżej adres:
Urząd Gminy Miedźno
ul. Ułańska 2542-120 Miedźno 

lub osobiście w placówce
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty Samorządowej
ul. Słoneczna 142-120 Miedźno
tel. 034 317 81 17,  034 318 18 41

zgloszenie zawarcia umowy z mlodocianym pracownikiem.pdf

wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia pracownika mlodocianego.pdf

oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 obowiazuje od dnia 15112014 .xlsx

Skip to content