Menu Zamknij

GOSPODARKA

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5 405 ha, lasów 4 770 ha. Gospodaruje na nich 1 443 rolników indywidualnych. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 372 firmy (stan na 31.12.2012 r.). Na terenie gminy można lokalizować przedsiębiorstwa takie jak: hurtownie, magazyny i nieuciążliwe dla środowiska zakłady produkcyjno-usługowe. Rolniczy charakter gminy stanowi ułatwienie dla inwestycji w przemysł spożywczy, w tym produkcję zdrowej żywności, oraz przetwórstwo spożywcze.
Dorobkiem dwudziestolecia samorządu gminnego są zrealizowane wielkie inwestycje infrastrukturalne, służące ułatwieniu życia mieszkańców. Wszystkie wsie posiadają sieć wodociągową. Do połowy lat 90-tych XX wieku zakończono kompleksową telefonizację gminy.
Prowadzone są prace nad odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków sanitarnych w celu poprawy sytuacji ekologicznej gminy. W 2001 roku wybudowana została Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach nad Okszą wraz z sukcesywną budową sieci kanalizacji sanitarnej, która do 2012 roku wyniosła 42 km.
Obecnie trwają prace nad budową kanalizacji sanitarnej, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się rozbudować sieć kanalizacyjną o kolejne 3,6 km. Gmina Miedźno przystąpiła także do aktualizacji projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą.
Co roku znaczne środki finansowe przeznaczone są na modernizację i budowę dróg.
Gmina Miedźno w całości została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wydziela atrakcyjne miejsca pod budownictwo letniskowe, budownictwo mieszkaniowe i tereny inwestycyjne.
Kluczowe inwestycje zrealizowane w latach 2006-2010 to m.in.:

hala sportowa, która znajduje się przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą.

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izbę Pamięci Bitwy pod Mokrą przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Budynek Muzeum zlokalizowany jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej. Obecnie wszystkie eksponaty związane z bitwą pod Mokrą, pamiątki z uroczystości są zgromadzone i przechowywane w budynku muzeum.

zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycje drogowe w ul. Zadworna Ostrowy nad Okszą- Borowa oraz Wapiennik-Miedźno (ul. Akacjowa).

Skip to content