Menu Zamknij

Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno w okresie od 01.07.2019 r. do 01.05.2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” (nr projektu RPSL.11.01.04-24-0573/18).  Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Projekt skierowany jest do dzieci uczących się w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z terenu gminy Miedźno oraz nauczycieli uczących w tych placówkach. Obejmuje on min. zakup wyposażenia dla pracowni, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, warsztaty pozalekcyjne z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Miedźno poprzez działania zmierzające do wykształcenia  u uczniów kompetencji  kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.

Planowane efekty projektu to między innymi wyrównanie braków oraz zdiagnozowanych deficytów wśród uczniów, powtórzenie i utrwalenie wiedzy z danych przedmiotów, rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Nauczyciele natomiast zyskają kompetencje pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod, opartych na narzędziach TIK, zdobędą wiedzę, jak uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i wspierać potencjał uczniów, oraz informację dotyczące stosowania technik kreatywnych zwiększających atrakcyjność nauczania.

Całkowita wartość projektu – 737 227,15 zł

Wartość dofinansowania – 663 504,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 626 643,07 zł

Skip to content