Menu Zamknij

Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno

Gmina Miedźno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźno”, jest to projekt komplementarny z projektem pn. „Przebudowa przedszkola w Ostrowach nad Okszą”.

Zakres projektu

Realizacja projektu ma na celu utworzenie 15 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Ostrowach nad Okszą na terenie Gminy Miedźno, a także podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia do 31.08.2019 r.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Ostrowach nad Okszą w Gminie Miedźno poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 15 dzieci, wyrównanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami (34 uczestników) oraz udoskonalenie procesu wychowania do dnia 31.08.2019 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku od 3-6 lat.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020  osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Wartość dofinansowania projektu z UE to 171 369,56 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2018/2019. Beneficjentem projektu jest Gmina Miedźno.

Skip to content