Menu Zamknij

Dodatek osłonowy wraca – edycja 2024

Od 2 stycznia 2024 r. można ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy. Świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i paliw, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańców Gminy Miedźno będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.).

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

O dodatek można wystąpić od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2.100,00 zł netto,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00 zł netto. 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego uwzględnia się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągnięte w 2022 roku.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek może być  wyższy, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 2456). Wtedy możemy liczyć na:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

* (WAŻNY WARUNEK !!!) na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy ww. źródło ogrzewania musi być już zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Liczy się złożenie deklaracji o wpisanie źródła ciepła (ogrzewania) i źródeł spalania paliw. Samo złożenie ww. deklaracji uprawnia do możliwości uzyskania wyższego dodatku osłonowego.

Gdzie oraz w jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy w formie tradycyjne (papierowej) składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie ul. Ułańska 25, lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 34 311 40 00 lub 34 311 40 02 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WAŻNE:
Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej. 

Skip to content