Menu Zamknij

„Dostawa i montaż instalacji wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”

Celem głównym projektu jest:

wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gminach: Przystajń i
Miedźno – w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a w konsekwencji
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Planowane efekty projektu:
• wzrost produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i elektrycznej z OZE,
• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków (zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i
elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych),
• oszczędność zasobów kopalin, w tym: węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną
odbiorcom na terenie każdej z gmin, jak również wykorzystywanego na cele grzewcze,
• promocja postaw prosumenckich,
• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia.

Wartość projektu: 6 303 033,17 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 4 170 818,76 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Skip to content