Menu Zamknij

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą przesyłową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 19 stycznia 2024 r. wydał decyzję nr 1/2024/P, znak sprawy: IFXIII.747.4.2024 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:

„Modernizacja odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Trębaczew – Dobrzeń/Joachimów, od SE Trębaczew do słupa nr 183”, obejmującej przebudowę (rozbiórkę i budowę) obiektów z nią kolidujących, tj. linii elektroenergetycznej 15 kV,

w zakresie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oznaczonej jako działka:

 • nr 1449/2 obręb 0005 Miedźno, gmina Miedźno, powiat kłobucki.
 • Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 • Decyzją został określony termin na jaki ma nastąpić ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.
 • Decyzją ustanawia się ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz innego niż Inwestor podmiotu, tj. Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

POUCZENIE

 1. Informuję o możliwości zapoznania się z decyzją po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem tel.: 32 20 77 522, w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 522 (IV piętro), w godz. 900 – 1400.
 2. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie:
 3. 7 dni od jej doręczenia stronie, albo
 4. 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 5. Zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim (art. 10 ust. 2a specustawy przesyłowej).
 6. W przedmiotowej sprawie obwieszczenie o wydaniu decyzji zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 lutego 2024 r. Termin do wniesienia odwołania upływa 28 dnia licząc od dnia publikacji obwieszczenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
 7. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację tej inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. (art. 10 ust. 1 specustawy przesyłowej).
 8. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 specustawy przesyłowej).
 9. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Joanna Lanczek

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych

w Wydziale Infrastruktury

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Skip to content