Menu Zamknij

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych,w Gminie Miedźno w roku szkolnym 2024/2025

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli w Gminie Miedźno w roku szkolnym 2024/2025

 1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźno przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
 4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 187/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów
  i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.
 5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2024/2025.
 6. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym
  z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 w Gminie Miedźno

 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźno, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźno określa Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miedźno na rok szkolny 2024/2025.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale
  Nr 188/XXIX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.
 5. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym
  z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno.
Skip to content