Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie finansowym

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. staż pracy w księgowości budżetowej min. 4 lata;
 4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym dobra znajomość programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych stosowanych w oświa­cie, w tym programu EXCEL (mile widziana znajomość programu księgo­wego firmy VULCAN oraz księgowości budżetowej firmy INFO-SYSTEM);
 5. znajomość ogólnych zasad rachunkowości w szczególności rachunkowości budżetowej;
 6. znajomość regulacji prawnych z zakresu: rachunkowości, podatków (PDOF, VAT), finansów publicznych;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 10. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. gotowość do podjęcia pracy od 1 marca 2024 r.;
 2. znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń o:
 3. samorządzie gminnym,
 4. pracownikach samorządowych,
 5. dostępie do informacji publicznej,
 6. ochronie danych osobowych,
 7. kodeks postępowania administracyjnego,
 8. instrukcja kancelaryjna,
 9. odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie i księgowanie dokumentów składanych przez placówki oświatowe;
 2. księgowanie list płac, wyciągów bankowych, raportów kasowych i faktur;
 3. stała kontrola prawidłowej realizacji przyznanego placówkom oświatowym budżetu;
 4. stała współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych;
 5. prowadzenie ewidencji kontrahentów w obsługiwanych jednostkach oświatowych;
 6. dekretowanie, księgowanie i kompletowanie dokumentów zakupowych, sprzedażowych i bankowych;
 7. rozliczanie należności i zobowiązań;
 8. przygotowywanie przelewów bankowych;
 9. udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 10. przygotowanie ocen sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 11. przechowywanie akt i stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 12. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pełny etat;
 2. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 4400 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;
 3. po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;
 4. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na II piętrze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. Kwestionariusz osobowy;
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta w referacie finansowym”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 05 lutego 2024 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 22.01.2024 r.

Skip to content