Menu Zamknij

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętów

Wójt Gminy Miedźno informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, a także art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt. 

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które: 

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub 

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub 

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub 

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub 

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, 

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Miedźno. 

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę. 

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja. 

Wniosek powinien zawierać: 

1. imię i nazwisko; 

2. adres zamieszkania; 

3. adres do korespondencji; 

4. informacje o wykształceniu.  

  

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się: 

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę; 

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany; 

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane. 

 Kandydatów może zgłaszać również: 

– sołtys, 

– izba rolnicza, 

– związek zawodowy rolników, 

– organizacja społeczno – zawodowa rolników,  

– izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, 

– grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach. 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii. 

Wnioski należy składać do 29.03.2024 r. w Urzędzie Gminy Miedźno 

Druki do pobrania w załącznikach. 

Skip to content