Menu Zamknij

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźno na lata 2021-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2024 roku.

Nabór wniosków będzie trwał od 8 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno komplet dokumentów.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Miedźno.

Do składania wniosków uprawnieni są właściciele posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Miedźno.

W ramach zadania planuje się demontaż, odbiór, transport i przekazanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Poziom dofinansowania zadania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą kwotę pokrywa właściciel nieruchomości na podstawie refaktury wystawionej przez Gminę Miedźno.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Miedźno będzie jedna firma wybrana z zachowaniem zasad konkurencyjności, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 30 września 2024 r.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Miedźnie, w godzinach pracy Urzędu, – tel. 34/3106963.

Skip to content