Menu Zamknij

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOŁACZKOWICACH DUŻYCH, KOŁACZKOWICACH MAŁYCH ORAZ W MIEDŹNIE W ULICACH: CZĘSTOCHOWSKIEJ, ŁĄKOWEJ, FILIPOWICZA I SOSNOWEJ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Całkowita wartość projektu: 6 508 704,53 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 5 063 395,23 zł

Miejsce realizacji operacji: Miedźno ul. Częstochowska (część południowa), Łąkowa, Filipowicza, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Małe

Okres realizacji operacji: 01.08.2009 – 30.03.2012

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w miejscowościach objętych projektem tj. Miedźno (ul. Częstochowska -część południowa, Łąkowa, Filipowicza, Sosnowa), Kołaczkowice Duże i Małe -zapewniające możliwości obsługi mieszkańców i instytucji w zakresie odbioru ścieków. Dodatkowo projekt e wpływa na osiągnięcie celów ogólnych, z których najważniejszym i najistotniejszym jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Miedźno oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu projektu.

Zrealizowanie przez Gminę Miedźno powyższej inwestycji, polegającej na wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarne,j w znaczny sposób ograniczyło przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę ich stanu. Konieczność pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała także z faktu, iż na terenie Gminy Miedźno znajduje się teren strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Łobodno”, Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 (zbiornika górno-jurajskich wód podziemnych) podlegający najwyższej ochronie (GZWP 326). W wyniku realizacji projektu zostały rozwiązane następujące problemy:

  • zmniejszono zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z infiltracji ścieków do gleb i wód podziemnych oraz niekontrolowanych zrzutów na pola i do wód powierzchniowych, co ma szczególne znaczenie w związku z lokalizacją w rejonie projektu Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 326 podlegającego najwyższej ochronie oraz ujęcia wody Łobodno;
  • podniesiono racjonalizacje funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wynikającego z tego zwiększenia ilości doprowadzonych ścieków na oczyszczalnię;
  • dla ok. 962 mieszkańców zlikwidowany został problem obniżonego standardu życia, którzy obecnie mają możliwości oddawania ścieków do oczyszczalni. 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Skip to content