Menu Zamknij

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MUZEUM KULTURY PRZEWORSKIEJ I IZBY PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Kwota dofinansowania: 19 378,56 zł

Całkowita wartość projektu:  34 044,00 zł

Miejsce realizacji operacji: Działka nr 395/2,  obręb geodezyjny Mokra 0006 ( Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą)

Okres realizacji: 15.11.2011 – 05.07.2012

Cel operacji: Podniesienie świadomości kulturalnej i historycznej społeczności lokalnej oraz  wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez  wyposażenie Muzeum Kultury Przeworskiej I Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą  pozwalające na właściwe  eksponowanie zgromadzonych eksponatów oraz pamiątek z bitwy pod Mokrą.

W ramach zadania przeprowadzone zostało  zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia dla Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą.  Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót dnia 15.05.2012 roku podpisana została umowa . Wykonawca dostarczył  i zamontował zakupione gabloty tj.: 10 szt. gablot muzealnych ze szkła hartowanego, gablotę na repliki czapek,  2 szt. gabloty  stojąca na sztandar, 3 szt. gablot muzealnych skośnych, 2 szt. gabloty szklanej dwudrzwiowej. Prace zostały odebrane dnia 22.06.2012 r. zgodnie ze sporządzonym protokołem odbioru.  W ramach operacji zakupiono także  10szt. antyram szklanych, które przyczyniły się do wyeksponowania zgromadzonych zdjęć.  Dnia 05.07.2012 roku został złożony wniosek o płatność, który został pozytywnie rozpatrzony , dzięki czemu inwestycja mogła być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Skip to content