Menu Zamknij

BUDOWA KANALIZACJI SANITRANEJ W KOŁACZKOWICACH DUŻYCH, KOŁACZKOWICACH MAŁYCH ORAZ W MIEDŹNIE W ULICACH: CZĘSTOCHOWSKIEJ, ŁĄKOWEJ, FILIPOWICZA I SOSNOWEJ

Beneficjent operacji: Gmina Miedźno

Całkowita wartość projektu: 7 800 601,42 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR:  5 057 808,24 zł

Miejsce realizacji operacji: Miedźno ul. Częstochowska (część południowa), Łąkowa, Filipowicza, Sosnowa, Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe

Okres realizacji operacji: 31.03.2008 – 24.08.2011

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w miejscowościach objętych projektem tj. Miedźno (ul. Częstochowska -część południowa, Łąkowa, Filipowicza, Sosnowa), Kołaczkowice Duże i Małe -zapewniające możliwości obsługi mieszkańców i instytucji w zakresie odbioru ścieków. Dodatkowo projekt  wpływa na osiągnięcie celów ogólnych, z których najważniejszym i najistotniejszym jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Miedźno oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu projektu.

Zrealizowanie przez Gminę Miedźno powyższej inwestycji, polegającej na wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w znaczny sposób ograniczyło przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i w dalszej perspektywie wpłynie na poprawę ich stanu. Konieczność pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała także z faktu, iż na terenie Gminy Miedźno znajduje się teren strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Łobodno”, Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 (zbiornika górno-jurajskich wód podziemnych) podlegający najwyższej ochronie (GZWP 326). W wyniku realizacji projektu zostały rozwiązane następujące problemy:

 · zmniejszono zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z infiltracji ścieków do gleb i wód podziemnych oraz niekontrolowanych zrzutów na pola i do wód powierzchniowych, co ma szczególne znaczenie w związku z lokalizacją w rejonie projektu Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 326 podlegającego najwyższej ochronie oraz ujęcia wody Łobodno;

· podniesiono racjonalizacje funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wynikającego z tego zwiększenia ilości doprowadzonych ścieków na oczyszczalnię;

· dla ok. 924 mieszkańców zlikwidowany został problem obniżonego standardu życia, którzy obecnie mają możliwości oddawania ścieków do oczyszczalni. 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Skip to content