Menu Zamknij

Budżet gminy uchwalony jednogłośnie. Na inwestycje przeznaczamy ponad11,5 miliona złotychKońcówka roku to tradycyjnie czas uchwalania budżetu gminy na kolejne
dwanaście miesięcy. Na wieńczącej 2023 rok sesji zapadły rozstrzygnięcia
w kwestii finansów naszego samorządu na 2024 rok.20 grudnia 2023 roku radni Gminy Miedźno sfinalizowali kilkutygodniowe
prace nad przedstawionym w listopadzie przez wójta Piotra Derejczyka
projektem dokumentu. Uchwałę budżetową na 2024 rok przyjęto zgodnie –
czternastoma głosami za, przy jednym radnym nieobecnym. Wcześniej
projekt ten pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach. Jednogłośnie podjęto też uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.Ponad 40,3 mln zł dochodów, 49,1 mln zł wydatków z czego ponad 11,5 mln
zł na inwestycje – to najważniejsze założenia budżetu Gminy Miedźno na
2024 rok. Na wydatki majątkowe przeznaczone zostało tym samym 23,55
proc. wszystkich planowanych wydatków budżetowych.W tegorocznym budżecie wydatki przewyższają kwotę planowanych dochodów.
Deficyt budżetu gminy sięgnie kwoty 8,8 mln zł. Różnica ta pokryta
zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2,5 mln zł,
wolnych środków pieniężnych w wysokości 2,2 mln zł oraz emisji obligacji
komunalnych – 4,1 mln zł.

Warto przy tym dodać, że zadłużenie naszego samorządu jest na bardzo
bezpiecznym poziomie. Po trzech kwartałach 2023 roku wynosiło ono
jedynie 3,1 mln zł. Pieniądze z kredytu i obligacji zostaną spożytkowane
na zabezpieczenie prefinansowania wydatków w gminny majątek.

Największą pozycją po stronie wydatków budżetowych są każdego roku te
związane z zapewnieniem funkcjonowania szkół i przedszkoli. To koszt
rzędu 16,5 mln zł. Subwencja, jaką nasz samorząd otrzymuje z budżetu
państwa, pokryje tylko część tej kwoty. Środki te nie zabezpieczą w
pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych, więc musimy
dofinansować je z własnych pieniędzy. Przeznaczymy na to 7,8 mln zł.

Blisko 11,5 mln zł na inwestycje świadczy, że, pomimo chwiejnej sytuacji
gospodarczej i ciągle dość wysokiej inflacji, utrzymujemy trend
prorozwojowy gminy. Wiele zaplanowanych działań realizować będziemy w
perspektywie kilku najbliższych lat. W tym obszarze dominować będą
przebudowy i remonty dróg gminnych. To właśnie na nie pozyskaliśmy
wielomilionowe dofinansowania ze środków budżetu państwa czy funduszów
unijnych.


W budżecie na 2024 rok wpływy z takich tytułów zaplanowaliśmy na
poziomie 4,7 mln zł. Dochody te dotyczą budowy ulic Głównej, ks. A.
Morawca, Wesołej, Nadrzecznej, Sosnowej, Dębowej i Brzozowej w
miejscowości Borowa, przebudowy ulicy Sportowej w Ostrowach nad Okszą,
budowy dróg dla pieszych w ciągu ulicy Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą
oraz ulicy Władysława Jagiełły w Miedźnie, wykonania placu zabaw w
miejscowości Kołaczkowice, rewitalizacji placu rekreacyjnego w
miejscowości Borowa czy z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi we
wnętrzu kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie.Ruszy także przebudowa układu drogowego w miejscowości Kołaczkwice. To
na to zadanie pozyskaliśmy na łącznie 17,5 mln zł z Polskiego Ładu. Na
realizację czterech etapów pierwszej części prac przeznaczymy w ciągu
najbliższych trzech lat 14 mln zł, z czego w roku 2024 – 2 mln zł. Druga
część przedsięwzięcia jest właśnie przygotowywana do przetargu.Kolejne 1,8 mln zł wydamy na projekt budowy oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Miedźno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To
inwestycja, którą realizujemy od 2021 roku. W zakresie poprawy
bezpieczeństwa pozyskaliśmy także w grudniu 2023 roku pieniądze na
wymianę ponad 550 kolejnych opraw oświetleniowych na terenie gminy. To
zadanie także zostanie wkrótce wprowadzone do budżetu.Zaplanowaliśmy ponadto dochody z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych w kwocie niemal 480 tys. zł. Będziemy zatem
kontynuować funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego. Łącznie
wydamy na to prawie 800 tys. zł.Udzielimy także dotacji celowych na funkcjonowanie podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Niemal 630 tys. zł trafi
na działalność naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń
związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz
dla innych organizacji.Kolejne ponad 411 tys. zł rozdzielone będzie na sześćdziesiąt zadań
wskazanych przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego. Dzięki nim
wykonamy szereg drobnych inwestycji poprawiających estetykę sołectw,
dofinansujemy działalność organizacji z terenu gminy, jak również
wszelkiego rodzaju imprezy rozrywkowe czy sportowe.

– Zatwierdzona uchwała budżetowa przewiduje alokację środków finansowych
na kluczowe obszary, takie jak edukacja, opieka społeczna,
administracja, kultura oraz organizacje pozarządowe. Ponadto budżet
uwzględnia środki na niezbędne inwestycje infrastrukturalne – mówi wójt
Piotr Derejczyk. – Pod koniec 2023 roku udało się nam pozyskać ponownie
znaczne pieniądze z Polskiego Ładu, tj. 8 mln zł na realizację kolejnych
dwóch etapów układu drogowego w Kołaczkowicach oraz 850 tys. zł na
modernizację oświetlenia, co wpłynie korzystnie na aspekty energetyczne,
ekologiczne i bezpieczeństwo mieszkańców. Kilka zadań więc zatem jeszcze
dojdzie w trakcie roku. 2024 rok będzie kolejnym okresem intensywnej
pracy nad rozmaitymi projektami mającymi na celu podniesienie standardu
życia mieszkańców – zaznacza.

fot. Freepik

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay
Skip to content