Menu Zamknij

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno.Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 1/2024 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Skip to content